ANBI GEGEVENS

 

Algemene gegevens instelling

Naam: Rumbo Foundation
Nummer Kamer van Koophandel: 14075736

Contactgegevens

Adres: Weenderstraat 59 9541TB Vlagtwedde
Telefoonnummer: 0642756549
E-mailadres: info@rumbofoundation.org
Website: www.rumbofoundation.org
RSIN: 811760455

Actief in sector:
– Internationale hulp en mensrechten – onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
– Interantionale hulp en mensen rechten – Gezondheidszorg in ontwikkelingssamenwerking
– Internationale hulp en mensenrechten – welvaartsverbetering

In welke landen is uw instelling actief:
Nederland en Honduras

Aantal medewerkers:
0 betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar

Aantal vrijwilligers:
15 vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter: Manon Reus
Secretaris: Thera Reus
Penningmeester: Michael Lenoir
Algemeen bestuurslid: Bas Wiersma

Doelgroepen:
– Kinderen
– Jongeren
– Studenten
– Slachtoffers seksueel misbruik
– Vrouwen en meisjes

Doelstelling

Statutaire doelstelling van de stichting: Rumbo heeft als doel een kleine bijdrage te leveren aan het herstel van balans in de wereld door zich in te zetten voor kansarme kinderen in Honduras.

Hoofdlijnen beleidsplan

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
Rumbo werft het gehele jaar door fondsen d.m.v. het aanschrijven van organisaties, het opzetten van wervingsacties en werven van vaste donateurs.
De opbrengsten worden besteed aan verschillende projecten die Rumbo met lokaal aanwezige organisaties in El Progreso Honduras en San Pedro Sula Honduras uitvoert. Deze organisaties worden financieel ondersteund door Rumbo, maar ook bijgestaan voor overleg en het plannen van nieuwe project.
Zowel jongens, meisjes, jongvolwassenen en vrouwen uit uiteenlopende achterstandssituaties worden zo ondersteund, zodat ze meer kans hebben om de cirkel van armoede in de toekomst te doorbreken.
Uitgebreidere informatie is te vinden in het beleidsplan.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Rumbo Foundation heeft een achterban met trouwe donateurs. Daarnaast worden er ieder jaar fondsen geworven en wervingsacties opgezet.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

Onderwijs, gezondheidszorg, psychologische zorg, welzijn en opvang van jongens en meisjes wonden bij Fundación Proniño Honduras. Dagopvang, gezondheidzorg en educatie van de dagopvang van Fundacíon Crecer. Deels bekostigen studiekosten jongvolwassenen in achterstandssituaties. Het steunen van vrouwen in achterstandssituaties d.m.v. hulp en advies bij gezinsplanning, vrouwelijke gezondheid, welzijn en vrouwenrechten.

URL van het beleidsplan: https://homelesschild.com/wp-content/uploads/2019/05/Beleidsplan-2019.pdf

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel: Ieder bestuurslid voert werkzaamheden uit op vrijwillige basis. De totale inzet van de bestuursleden bedraagt ongeveer 1 fte. Rumbo Foundation heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd: De activiteiten van Rumbo Foundation zijn terug te vinden in de jaarverslagen, gepubliceerd op de website.

URL van de activiteitenverslagen: https://www.homelesschild.com/verslagen-en-beleidsplan/

Balans

Onderstaand kunt u het officiële ANBI-formulier downloaden. Hierop vindt u de balans.

ANBI Homeless Child standaardformulier 2023
ANBI Homeless Child standaardformulier 2022
ANBI Homeless Child standaardformulier 2021